Connect with us
img

Selected News

?j igazgat?s?gi ?s fb-tagok az MTelekomn?l

?j igazgat?s?gi ?s fb-tagok az MTelekomn?l

ÜZLETI HÍREK

?j igazgat?s?gi ?s fb-tagok az MTelekomn?l

[ad_1]

�j igazgat�s�gi �s fel�gyel� bizotts�gi (fb) tagokat v�lasztottak a Magyar Telekom Nyrt. (MT) h�tf�i rendk�v�li k�zgy�l�s�n.

Az okt�ber 9-re �sszeh�vott, �m akkor be nem fejez�d�tt rendk�v�li k�zgy�l�s folytat�s�n h�rom igazgat�s�gi, n�gy fb �s �t audit bizotts�gi tagot v�lasztottak. Ez ut�bbiak egyben az fb-ben is tagok. A rendk�v�li k�zgy�l�sen a r�szv�nyesek 63,35 sz�zal�ka vett r�szt.

A r�szv�nyesek 2007. m�jus 31-ig az igazgat�s�g tagj�v� v�lasztott�k Thilo Kusch-t, az MT gazdas�gi vez�rigazgat�-helyettes�t, G�lik Mih�lyt, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing �s M�dia Int�zet vezet�j�t, valamint Frank Odzuckot, a Zwack vez�rigazgat�j�t.

A j�v� �v m�jus 31-ig az fb �j tagja lett Szap�ry Gy�rgy, a Magyar Nemzeti Bank aleln�ke �s a Monet�ris Tan�cs tagja, Ill�ssy J�nos, a Borsodchem p�nz�gyi vez�rigazgat�-helyettese �s igazgat�s�g�nak tagja, Kerekes S�ndor professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem K�rnyezetgazdas�gtan Int�zet�nek igazgat�ja, valamint Konrad Kreuzer, az E.ON Magyarorsz�g �s a szlov�k Z�padoslovenska energetika igazgat�s�g�nak eln�ke. Szap�ry Gy�rgy jegybanki teend�i miatt csak 2007. m�rcius 1-t�l v�llalta az fb-tags�got.

Az audit bizotts�g tagj�v� v�lasztott�k, a m�r kor�bban is fb-tag Farkas �d�mot �s Papp L�szl�t, valamint Szap�ry Gy�rgy�t, Ill�sy J�nost �s a Kerekes S�ndort.

�j igazgat�s�gi tagokat r�szben az�rt kellett v�lasztani, mert Patai Mih�ly �s Sur�nyi Gy�rgy kor�bban lemondott tags�g�r�l. Az fb-tagok cser�j�re az�rt ker�lt sor, mert az �j t�rsas�gi t�rv�ny el��rja, hogy a test�let t�bbs�g�nek f�ggetlen tagnak kell lennie, kor�bban pedig ez nem volt �gy, mivel a csoporthoz k�t�d� emberek �ltek nagyobb sz�mban a bizotts�gban.

A Magyar Telekom az�rt h�vott �ssze rendk�v�li k�zgy�l�st, mert ezen szem�lyi k�rd�sekr�l akartak d�nteni. Ek�zben egy le�nyv�llalati vizsg�lat miatt, a c�g m�g nem tudta lez�rni tavalyi k�nyveit, nem tarthatott� teh�t rendes k�zgy�l�st.

A rendk�v�li k�zgy�l�s eredeti napirendj�n a le�nyv�llalati vizsg�lattal �sszef�gg� t�j�koztat�s mellett szerepelt az alapszab�ly m�dos�t�sa, az igazgat�s�gi, a fel�gyel� bizotts�gi �s ellen�rz� bizotts�gi tagok v�laszt�sa is. A k�zgy�l�st azonban a szem�lyi k�rd�sekr�l sz�l� napirendek megvitat�s el�tt, okt�ber 9-�n felf�ggesztett�k, az indokl�s szerint az�rt, mert az alapszab�ly v�ltoz�s�val is �sszef�gg�sben, t�bb id� sz�ks�ges a szem�lyi k�rd�sekre vonatkoz� el�terjeszt�s elk�sz�t�s�hez.

A rendk�v�li k�zgy�l�sen okt�ber 9-�n arr�l sz�moltak be a r�szv�nyeseknek, hogy m�g nem fejez�d�tt be a Magyar Telekom fel�gyel� bizotts�ga �ltal kezdem�nyezett vizsg�lat a montenegr�i le�nyv�llalatn�l k�t�tt, konzulensi szerz�d�sekkel kapcsolatban. Ezek �rt�ke jelenleg 1,98 milli�rd forint, ez azonban m�g v�ltozhat, hiszen a vizsg�lat indul�sakor m�g csak 700 milli� forint k�r�li �sszegr�l volt sz�. Id�k�zben azonban kider�lt, hogy t�bb k�tes szerz�d�st is k�t�ttek.

Straub Elek eln�k-vez�rigazgat� akkor azt k�z�lte, hogy a vizsg�lat befejez�s�nek id�pontj�t nem tudja, ugyanakkor annak eddigi k�lts�gei el�rik a 3,1 milli�rd forintot. A k�zbens� jelent�sb�l kider�lt, hogy az auditor �ltal kifog�solt k�t, a kor�bbi inform�ci�k szerint 700 milli� forintos szerz�d�s mellett, a vizsg�lat sor�n tov�bbi k�t szerz�d�st tal�ltak, amelyek elsz�mol�sa a k�nyvekben nem tal�lhat�.

Id�k�zben a t�vk�zl�si t�rsas�g fel�gyel� bizotts�ga november 15-re kit�z�tt egy rendes k�zgy�l�st, aminek feladata az lett volna, hogy j�v�hagyja a t�rsas�g 2005. �vi p�nz�gyi besz�mol�j�t �s d�nts�n az osztal�k kifizet�s�r�l. Ezekre a d�nt�sekre azonban akkor ker�lhet sor, ha lez�rul a vizsg�lat a t�rsas�g montenegr�i le�nyv�llalat�n�l �s az MT lez�rja a tavalyi k�nyveit.

A Magyar Telekom m�lt heti k�zlem�ny�b�l kider�lt, hogy a t�rsas�g m�g nem tudja – a hat�lyos jogszab�lyok �s az MT alapszab�ly�nak el��r�sa szerint – k�zz�tenni az �ves besz�mol�t, az igazgat�s�g �s a fel�gyel� bizotts�g jelent�s�nek l�nyeges adatait, valamint a napirenden szerepl� el�terjeszt�sek �sszefoglal�j�t �s a hat�rozati javaslatokat.

A rendes k�zgy�l�st a t�rsas�g ett�l f�ggetlen�l megtartja, �m ez form�lis lesz, val�sz�n�leg mind�ssze n�h�ny percig tart, mivel a napirendi pontokr�l nem tudnak �rdemben t�rgyalni.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom-csoport tagja.)[ad_2]

Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé.

More in ÜZLETI HÍREK

To Top
error: Content is protected !!