Sejm uchwalił w środę ustawę w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych. Zgodnie z nowymi przepisami między innymi premier, ministrowie i posłowie będą mieli obowiązek ujawnić majątek osobisty swych małżonków oraz dzieci.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, 22 było przeciwko, a 139 posłów (głównie z klubu PO-KO) wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
Oświadczenia majątkowe
Projekt ustawy powstał w kancelarii premiera. Uchwalona w środę nowela przewiduje zmiany w pięciu ustawach: ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawie o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w RP, ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Nowe przepisy zakładają, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu.


Zawsze uważałem, iż trzeba – jeśli to będzie możliwe i realne – podnosić płacę m… zobacz więcej »

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego ma obejmować także marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansów, wojewodów, prezesów: zarządów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Działka od parafii
Przygotowanie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki – i ich źródła – współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz ich dorosłych dzieci, zapowiedział pod koniec maja prezes PiS Jarosław Kaczyński.Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się, gdy „Gazeta Wyborcza” napisała, że Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od jednej z parafii we Wrocławiu. Rzeczoznawca miał ocenić, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Teraz – jak twierdziła „GW” – może to być 70 milionów złotych.
Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ w 2013 roku dokonał częściowej rozdzielności majątkowej ze swoją żoną, Iwoną Morawiecką.
Premier Morawiecki informował, że „GW” sprostowała wysokość kwoty, jaka miałaby obecnie odpowiadać wartości działki. Według przedstawionej w sprostowaniu wyceny obecna wartość nieruchomości to około 14,3 miliona złotych.


Source link