W poniedziałek 4 stycznia rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. W 2021 roku wypadają one wyjątkowo w jednym terminie w całym kraju. Przez najbliższe dwa tygodnie wciąż będą obowiązywać obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Zobacz naszą listę i sprawdź, jak będą wyglądały ferie w tym roku.OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIEZorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieżyZgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w tym roku w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.Nowe obostrzenia w PolsceTVN24Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.Półkolonie muszą też być organizowane według wytycznych sanitarnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice powinni zapewnić dziecku indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.Półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Jedna grupa uczestników półkolonii powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W grupie ma być do 12 uczestników. Skład grupy ma się nie zmieniać. Grupa powinna też mieć swojego stałego wychowawcę.HoteleZgodnie z rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 grudnia do 17 stycznia mocno ograniczona zostaje także działalność hoteli. Ze służbowego pobytu w hotelu mogą skorzystać tylko przedstawiciele konkretnych zawodów. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.Wyjątek przewidziano także dla osób wykonujących zawód medyczny oraz sportowców, trenerów i członków sztabów. Takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu, są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. W przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny – będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań służbowych – legitymacja służbowa.Stoki narciarskieStoki i wyciągi narciarskie są od 28 grudnia dostępne tylko w ramach sportu zawodowego.Co dzieci mają robić w ferie w domu? Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka podpowiadaTVN24Do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności. W dziale 93.0 mieści się działalność związana z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, a także obsługa wyciągów narciarskich.Ograniczenia w przemieszczaniu sięW czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.O tej zasady wprowadzono kilka wyjątków: dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej; dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania; przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.Baseny i słownieOd 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness, które znajdują się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.Kwarantanna po powrocie do krajuDo dnia 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju.Do tego samego dnia osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny – licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.Według przepisów przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy, lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.Przedszkola a ferieW przedszkolach publicznych nie ma ferii. Funkcjonują one przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Gdy w przedszkolu publicznym zaplanowano przerwę w jego działaniu, zapewnienie dziecku innego miejsca wychowania przedszkolnego w tym czasie spoczywa na władzach gminy.Inaczej wygląda sytuacja w przedszkolach niepublicznych. W nich czas pracy ustala organ prowadzący, określony jest on w umowie cywilnoprawnej, którą rodzice dziecka zawierają z organem prowadzącym placówkę.Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock


Source link